25 juli 2024

Reageer op een van de nieuwe ontwerpen van het borgterrein en stuur uw reaktie naar Landschapsbeheer Groningen

0

Er zijn drie ontwerpbureaus benaderd om mee te doen aan deze meervoudige ontwerpopdracht. Uitgangspunt was de volgende door Landschapsbeheer Groningen geformuleerde opgave:
Het maken van een schetsontwerp voor de herinrichting van de borgstee Nittersum te Stedum. De borgstee dient een nieuwe functie ten dienste van de dorpsgemeenschap te krijgen, waarbij de cultuurhistorie als inspiratie dient te gelden bij de herinrichting. Opzet is de locatie van de borgstee in te richten tot een nieuwe fysieke ontmoetingsplek boor de bevolking.

Door de gemeentelijke herindeling in 1990 is het gemeentehuis van Stedum van zijn functie ontheven en daarmee is een belangrijke ontmoetingsplek verdwenen. De herinrichting van de borgstee kan deze leemte opvullen. Bij de herinrichting dient rekening te worden gehouden met de archeologische waarde van het terrein. Bij het ontwerpen dienen de ontwerpbureaus te streven naar een samenhang tussen de elementen borgterrein, kerk, pastorie en wierdedorp.


 


Bescherming bodemarchief


De bescherming van het bodemarchief is door alle ontwerpbureaus gegarandeerd middels ophoging van het terrein van de borgstee.


  


De schetsontwerpen


 


Adviesbureau Cuijpers


Dit ontwerp is door Landschapsbeheer vrij vertaald als:


Vingboons: architect in het verleden, inspirator in het heden.


Het behoud van de archeologische waarden wordt gewaarborgd door ophoging van de borgstee met 30 cm.


In dit plan worden de belangrijkste historische aspecten van de plek gewaardeerd. De namen van de borgheren Clant en de beroemde architect Vingboons zijn de basis van een plan voor educatie in combinatie met bruikbaarheid in de tegenwoordige tijd. De borgstee wordt met behulp van eenvoudige, doch historiserende, elementen ingericht. Sommige hiervan bevatten verlichting. Verhouding klinkers en gras is ongeveer 50-50. De vier bomen worden gerooid. De borgafmetingen worden met een extra verhoging aangeduid hetgeen tevens een soort podium maakt. Op die verhoging staat een ÔkioskÕ. Dit alles met het maatsysteem van Vingboons ontworpen. Er wordt bovendien een extra verbinding gemaakt met het naastliggende terrein. Een route over de borgstee wordt daarmee mogelijk. De inrichting, de route en het mogelijke gebruik onderstreept de democratisering van de borgstee. Het geeft deze plek terug aan de Stedumers.


Verder wordt er melding van het borgterrein gemaakt met een infobord en met een zestiental markeringspalen. Deze laatste geven de oorspronkelijke grenzen van het landgoed aan en maken in het dorp het borgterrein meer voelbaar.  


Parklaan landschapsarchitecten


Titel: De begraven borg Nittersum.


De eenvoud die typerend is voor Groninger dorpen wordt in dit ontwerp verbeeld. De oudste bebouwing van het dorp staat op een wierde. Op de borgstee ligt letterlijk de geschiedenis van de borg begraven.


In dit plan wordt een directe relatie gelegd met de volledige historie van de plek. De plattegronden van alle bebouwingen, in totaal vijf, worden weergegeven. Dit gebeurt door middel van natuurstenen objecten, de zogenaamde borgblokken, die de verschillende contouren als een soort grafstenen in het gras leggen. De borgblokken, drie meter lang en een halve meter hoog, zijn bewerkt met teksten en afbeeldingen. Op deze subtiele wijze wordt informatie gegeven over de geschiedenis en de culturele rijkdom van het borgterrein. De vijf borgblokken gaan uit van de bekende borgvormen. Maar ook van het, niet volledig gerealiseerde, ontwerp van Vingboons en zelfs van het laatste huisje dat er tot in de jaren Ô70 stond.


De borgstee komt, in de vorm van een soort bolle heuvel refererend aan een wierde, geheel in het water te liggen en wordt bereikbaar gemaakt met een tuibrug. Er is verder geen bestrating, enkel gras. De vier bomen worden gerooid.


De objecten liggen verstrooid over de borgstee. Er zijn verschillende opstellingen voor het gebruik uitgedacht. Tenslotte zou voor bijzondere gelegenheden een soort opblaasborg neergezet kunnen worden. Daarmee kunnen de afmetingen van de bebouwing opnieuw beleefd worden.


  


ADC Heritage


Dit ontwerp is door Landschapsbeheer vrij vertaald als:


Herbeleving van de voormalige, direct vanuit de gracht oprijzende, borg middels het aanbrengen van schanskorven om de randen van de borgstee.


Dit plan draagt verder dan alleen de borgstee. Daarmee stapt ADC buiten de door de opdrachtgever geformuleerde ruimtelijke begrenzing van het ontwerp. De laan van Nittersum wordt, als enig overgebleven as, weer aan de borgstee gekoppeld. Er wordt een nieuwe ruimtelijke structuur gemaakt die groter is dan de borgstee, refererend aan het oude formele stelsel van zichtlijnen en ÔkamersÕ. EŽn van die kamers, de voorhof, wordt opnieuw gecre‘erd. De borgstee zelf wordt opgehoogd met 40 cm en omkaderd met een stenen lage ÔmuurÕ. Deze muur en de randen van de stenen brug worden gemaakt van schanskorven gevuld met gestapelde gebakken stenen. Op deze wijze wordt de voormalige, direct vanuit de gracht oprijzende borg, gesymboliseerd. De borg wordt verder gesymboliseerd middels een natuurstenen dekplaat op de schanskorf en door plaatsing van een voordeur in Hollandse Barokstijl op de originele plaats van het oorspronkelijke gebouw. De natuurstenen dekplaat fungeert als informatiegalerij. De borgstee wordt een met fijn grind belegde kamer omgeven door de gracht. Om het water heen komt een omgang. En door verdere inrichting van het naast gelegen terrein wordt de historische verbinding met de kerk en pastorie hersteld.


De entree tot de voorhof komt te liggen ter hoogte van de Singel, de voormalige buitengracht, en gemarkeerd met pilaren. Door herinrichting ontstaat hier een grasplein waar het doorgaande verkeer geweerd wordt. Verder lopend over de lange as staat, aan het begin van een nieuwe stenen brug, een soort verrekijker. Wanneer men via deze verrekijker kijkt ziet men het beeld van de oude borg gecombineerd met de huidige situatie. De lange as krijgt zijn hoogtepunt bij de symbolisch opgerichte voordeur. Aan de achterzijde van de borgstee komt een stalen brug die de vermeende verbinding met de burgers hersteld. Hierdoor wordt een route gemaakt over de borgstee heen.


Helemaal bij de Delleweg wordt een plek gemaakt om te parkeren en het begin van het landgoed zichtbaar gemaakt.


Met verlichting worden verschillende onderdelen ook Õs avonds zichtbaar gemaakt.


Door de grote gebaren, van dit plan, ontstaat veel leegte die voor veler gebruik geschikt is.


  


Landschapsbeheer Groningen en de Vereniging Dorpsbelangen Stedum willen de Stedumers graag optimaal informeren over de ontwerpen en hen in de gelegenheid stellen om hun voorkeur voor ŽŽn van de ontwerpen uit te spreken. Tijdens de bijeenkomst van 15 maart a.s. wordt daarvoor de mogelijkheid geboden en naar aanleiding van de berichtgeving op deze site kunt u ook reageren.


Landschapsbeheer Groningen maakt eind maart bekend welk ontwerpbureau de opdracht krijgt voor het maken van een definitief ontwerp. Eind juni zal het definitieve ontwerp voor de borgstee aan de Stedumers worden gepresenteerd.


 


Graag uw reactie met op- of aanmerkingen zenden naar:


Landschapsbeheer Groningen


Roderwolderdijk 60


9744 TH Groningen


T (050) 534 51 99


F (050) 534 01 37


Email: info@landschapsbeheergroningen.nl


Website: www.landschapsbeheergroningen.nl


U kunt reageren tot en met 30 maart a.s.

www.landschapsbeheergroningen.nl

Geef een reactie