25 juli 2024

Sluitende meerjarenbegroting 2022-2025; gemeente Eemsdelta schrapt extra verhoging OZB voor 2022

Het college van burgemeester en wethouders biedt een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 ter vaststelling aan de raad aan. Wethouder Jan Menninga: “Het financieel perspectief is wat rooskleuriger dan bij de vaststelling van de Kadernota 2022. Belangrijkste meevallers zijn de extra gelden voor de uitvoering van de jeugdzorg en de uitkomsten van de septembercirculaire. Desondanks is het moeilijk om een stabiel meerjarig financieel perspectief te presenteren. Het wachten is op het definitief besluit over de herijking van het gemeentefonds, het al dan niet schrappen van de opschalingskorting en de ambities van de nieuwe regering. Ook dient er nog de nodige inspanning te worden geleverd om het bezuinigingsprogramma ‘Eemsdelta in Balans’ te realiseren.”

Extra verhoging OZB voor 2022 geschrapt
De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt naast de correctie op de prijsontwikkeling (jaarlijkse indexatie) niet met 2,5% extra verhoogd in 2022. In het kader van het bezuinigingspakket ‘Eemsdelta in Balans’ neemt de gemeenteraad per jaar een besluit over een extra verhoging van de ontroerende zaakbelasting met 2,5%. Gezien het voordelige begrotingssaldo, zal voor 2022 geen extra verhoging van de OZB worden voorgesteld aan de raad. Dit sluit ook aan bij wat er in het coalitieakkoord staat. Hierin is aangegeven dat terughoudend wordt omgegaan met lastendrukverhoging voor inwoners, organisaties en bedrijven. In de begroting 2023 zal een afweging worden gemaakt of voor 2023 wel wordt voorgesteld om 2,5% extra verhoging OZB door te voeren.

Coalitieakkoord overeind houden
Het college houdt met deze begroting de uitgangspunten van het coalitieakkoord overeind: samen bouwen aan een toekomstbestendige en leefbare gemeente Eemsdelta. In het college-uitvoeringsprogramma zijn de doelen van het college voor deze bestuursperiode verder uitgewerkt. Via het Nationaal Programma Groningen (NPG) kunnen we toch werken aan nieuw perspectief voor onze gemeente. We versterken de leefbaarheid en verbeteren onze sociaal en economische positie en daarmee de welvaart en het welzijn van onze inwoners. We gaan door met de projecten die zijn gestart in het kader van Aardbevingen de Baas en projecten zoals de Scholencampus in Appingedam en Wonen met een Plus in Delfzijl. De totale woonlasten stijgen in 2022 licht ten opzichte van 2021. Met betrekking tot de rioolheffing is voor huurders uit de voormalige gemeente Loppersum een compensatieregeling vastgesteld.

Herijking gemeentefonds
Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. De wijze waarop deze gelden over de gemeenten in Nederland worden verdeeld, gaat op de schop. De voorlopig vastgestelde kaders van de herijking van het gemeentefonds per 2023 lijken ongunstig voor de gemeente Eemsdelta en enkele andere gemeenten in onze provincie. Besluitvorming over de herijking van het gemeentefonds zal plaatsvinden door het nieuwe kabinet. Mede gezien de onzekerheid over de definitieve uitwerking, zijn de voorlopige financiële gevolgen van de herijking als risico meegenomen in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’. Op basis van een doorrekening van de herijking van het gemeentefonds is er voor het jaar 2023 een bedrag van € 684.000 als risico opgenomen en voor 2024 en verder een risico van € 1.281.000.

Begroting in de raadsvergadering van 10 november
Op 10 november behandeld de raad de begroting 2022-2025.