25 april 2024

stedumer en www.stedum.com

0

Een aprs-skiavond
van de jeugdsoos, een concert hier of daarÉ. Nog steeds vinden
er allerlei activiteiten plaats die helaas niet vermeld staan in de
Steemer Agenda. Of op de online agenda. Daardoor missen belangstellenden
de informatie die zij nodig hebben om een activiteit te bezoeken en
dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Immers, hoe meer zielen,
hoe meer vreugd! Daarom een dringende oproep: heeft u data van vergaderingen,
activiteiten en zo meer? Geef het dan door. Zo staat het direct online
en in de stedumer . Zo kunt direct zien of er op die dag ook iets georganiseerd
en of er dus een dubbel activiteit is op die dag!

Kijk snel in de ageda

© Archief www.stedum.com

www.stedum.com

Geef een reactie