25 april 2024

Strategische visie op website gemeente Loppersum

0

De strategische visie staat vanaf woensdag 18 februari 2004 op de website van de gemeente Loppersum. Het bureau De Hond Van Keulen & Co heeft in de afgelopen weken een grondige inventarisatie gemaakt van het groen, de infrastructuur, de functies van de gebouwen en de ontwikkelingen in de gemeente Loppersum. Deze inventarisatie is besproken met de dorpsverenigingen en de gemeenteraad. U als inwoner kunt hierop reageren. U kunt aangeven of deze gegevens moeten worden verbeterd of moeten worden aangevuld.

Traject
De inventarisatie is inmiddels besproken met de dorpsverenigingen en de gemeenteraad. Op
www.loppersum.nl kunt u zien hoever het bureau met de inventarisatie van gegevens is. Zo gauw er nieuwe kaarten zijn worden deze op de site geplaatst.
In de volgende fase zal het bureau een aanbeveling doen voor de conclusies over kwaliteiten en knelpunten. De conclusies worden met u besproken. Allereerst worden de dorpsverenigingen bij dit proces betrokken om een raamwerk te maken. U kunt via de website meekijken en reageren op de informatie die wordt geboden. Tevens is er de mogelijkheid schriftelijk te reageren. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Loppersum en Middelstum.


Waarom een strategische visie?
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn complexe trajecten waarbij veel belangen gemoeid zijn. Zo zijn er de  belangen van individuele bewoners, bewonersorganisaties, bedrijfsverenigingen, vrijetijdsverenigingen, gemeente en provincie. Deze belangen moeten worden afgestemd op de doelstellingen die gehaald moeten worden op het gebied van wonen, bedrijvigheid, landschap en cultureel erfgoed. In de strategische visie wordt voor de gehele gemeente en per dorp aangegeven hoe Loppersum er in de toekomst uit kan gaan zien. Het is een product waarin de samenhang tussen de verschillende doelstellingen wordt aangegeven. Het is tevens een toetsingskader voor nieuwe plannen.


Waar bestaat de strategische visie uit?
De strategische visie geeft de hoofdlijnen aan voor de ruimtelijke toekomst van alle dorpen in de gemeente Loppersum. Hierbij horen ook de volgorde van aanpak en de keuzes voor verschillende ontwikkelingsrichtingen, op het gebied van bedrijvigheid, wonen, recreatie enz.
De strategische visie is als het ware de ‘kapstok’ voor de ontwikkeling van plannen in de gemeente. Een voorbeeld van zo’n plan is een dorpsvisie, dit is een afgeleide van de strategische visie. Wanneer er voor dorpen deelplannen gemaakt worden, worden deze getoetst aan de strategische visie. Dit geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen en de welstandsnota.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Fennema, tel. 0596-57 52 12. 

www.loppersum.nl

Geef een reactie