20 juli 2024

Toelichting op het saneringsplan van de gemeente Loppersum

0

Op dit moment wordt door de gemeente Loppersum gewerkt aan een saneringsplan om de begroting voor de toekomst weer sluitend te krijgen. Naar aanleiding van de reacties op dit plan lichten wij onderstaand nog eens toe waarom dit plan wordt opgesteld en hoe het plan moet worden uitgelegd. Daarnaast geven wij aan hoe wij verder gaan met de uitwerking van het plan tussen nu en 2014. Maar daarvoor moet het eerst door de raad worden vastgesteld.    

Artikel 12

Loppersum heeft sinds vorig jaar de artikel 12 status. Dat betekent dat extra geld van het rijk wordt ontvangen om weer financieel gezond te worden. Ook worden met rijkssteun achterstanden in het onderhoud van bijvoorbeeld wegen en bruggen ingelopen.

Aan de hulp van het rijk is wel de voorwaarde verbonden dat de gemeente een saneringsplan opstelt. Daarin geeft de gemeente aan hoe zij gaat bezuinigen om in 2014 weer op eigen benen te staan. Het saneringsplan geeft de maximale inspanning van de gemeente aan. Want het is niet de bedoeling dat het niveau van voorzieningen gemiddeld lager wordt dan in een vergelijkbare gemeente. Over het saneringsbedrag moet de gemeente uiteindelijk overeenstemming bereiken met het rijk. Als het totale saneringsbedrag één keer is afgesproken, dan staat het ook vast. Maar de manier waarop het precies wordt ingevuld nog niet.

 

Saneringsplan

Eind mei hebben burgemeester en wethouders het ontwerpsaneringsplan bekend gemaakt. In het ontwerpplan worden op veel terreinen voorstellen gedaan om te besparen. Een deel van de voorstellen raakt de burgers niet of nauwelijks, maar een ander deel is van invloed op de voorzieningen in de gemeente, zoals op het gebied van sport, onderwijs en welzijn.

In het plan is ook aangegeven waarop beslist niet wordt bezuinigd, zoals voorzieningen voor minima en dorpshuizen.

Op 15 juni hebben belanghebbenden en raadsleden hun vragen en opmerkingen kenbaar kunnen maken in een openbare vergadering. Maar liefst 25 insprekers hebben tijdens deze vergadering laten weten wat ze van het saneringsplan vinden. Sommigen in het algemeen en sommigen op het onderdeel van het plan dat hun raakt.

 

Plan op hoofdlijnen

Het saneringsplan moet in het najaar klaar zijn. Die tijd is veel te kort om alle bezuinigingsvoorstellen al uitgewerkt te hebben. Bovendien wordt het plan in stapjes tot 2014 uitgevoerd. Het is daarom een plan op hoofdlijnen, waarin per begrotingsprogramma is bepaald welk bedrag gehaald moet worden. Op veel onderdelen staat daarom nog niet vast hoe het bedrag precies wordt ingevuld.

Zo staat er bijvoorbeeld in het plan dat door samenvoeging  van sportvelden met ingang van 2013 een bedrag van € 40.000,– moet worden bezuinigd. Dit kan in overleg met de voetbalclubs ook op een andere manier, zoals privatisering of zelfwerkzaamheid. Als in 2013 het besparingsbedrag maar wordt gehaald.

Kortom elke andere oplossing die hetzelfde oplevert is ook aanvaardbaar.

Een ander voorbeeld is de scholen. De gemeente gaat zelf niet over de scholen, maar ziet wel aankomen dat het aantal schoolgaande kinderen steeds kleiner wordt en in de toekomst niet alle scholen in stand kunnen blijven. Zie de Wegwijzer in ’t Zandt, die volgend jaar de deuren moet sluiten. Er is daarom ook € 50.000,– aan besparing geraamd op de vaste lasten voor huisvesting van scholen. Met de voorgenomen sluiting van de Wegwijzer, hoe vervelend ook, wordt hiervan al de helft gehaald. Samen met de schoolbesturen wordt een toekomstplan voor huisvesting van de scholen gemaakt. Dat plan zal uitwijzen welke scholen ook in de toekomst voldoende leerlingen hebben en waar scholen samen moeten gaan om in stand te kunnen blijven. Deze manier van uitwerking geldt voor meer voorstellen in het plan.

     

Loppersum en Middelstum

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de contourenvisie op de toekomst van de gemeente Loppersum vastgesteld. Deze visie is ook als uitgangspunt overgenomen in het saneringsplan. In de visie is bepaald dat Loppersum en Middelstum een functie moeten behouden als centrumdorp met bijvoorbeeld winkels en diensten.

Dat kan als het inwoneraantal op peil blijft. Daarom zijn er nieuwbouwplannen voor beide dorpen. Behoud en versterking van de centrumfunctie van Loppersum en Middelstum gaat niet ten koste van andere dorpen. Die hebben juist baat bij goede voorzieningen in Loppersum en Middelstum.

 

Toekomst

De gemeente hoopt in de artikel 12 periode tot 2014 weer te kunnen bouwen aan een gemeente met een goed onderhouden openbaar gebied en voorzieningen die vergelijkbaar zijn met andere gemeenten van onze omvang. En daarna weer financieel gezond de toekomst in te kunnen.

 

Vervolg

Tijdens de commissievergadering van 7 september wordt het ontwerpsaneringsplan opnieuw in de raadscommissie besproken. Naar aanleiding van reacties is het plan op onderdelen bijgesteld en van meer toelichting voorzien.

Besluitvorming in de raad is op 21 september 2009. Daarna begint het college met de uitwerking en worden betrokken partijen uitgenodigd voor overleg.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op deze website. Daarnaast kunt u met vragen en opmerkingen ook contact met ons opnemen via ons mailadres gemeente@loppersum.nl of via telefoonnummer 0596-548200.

Zie verder de website van de gemeente

Gemeente Loppersum

Geef een reactie