25 mei 2024

Recreatie en Toerisme belangrijk speerpunt gemeente Loppersum. Tijdens de commissievergadering van maandag 14 november 2011 staat het conceptbeleidsplan recreatie en toerisme centraal. Tijdens deze vergadering presenteert de heer Jan Willem Kok (extern adviseur) de ambities en beleidsspeerpunten op het gebied van Recreatie en Toerisme voor de gemeente Loppersum. . Dit gaat waarschijnlijk medio december 2011 plaatsvinden.

Wethouder Pier Prins: “In deze nota zet de gemeente haar ambities uiteen en worden keuzes gemaakt ten aanzien van de gewenste richting. We zijn als gemeente Loppersum een groene gemeente en willen dat ook uitstralen. Dit plan is mede tot stand gekomen dankzij een enthousiaste klankbordgroep bestaande uit o.a. betrokken recreatieondernemers uit onze gemeente. Ik vind het als verantwoordelijk wethouder belangrijk om samen met betrokkenen aan de slag te gaan”.
Facilitator en initiator
De gemeente Loppersum ziet goede kansen voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme. In het licht van de werkgelegenheid en het teruglopend inwonertal heeft zij haar doelstellingen voor de komende vier jaar als volgt geformuleerd: recreatiemogelijkheden waar mogelijk verbeteren;
groei van het aantal toeristen in de gemeente; verhogen van de uitgaven van derden in de sector recreatie en toerisme. Om deze doelstellingen te realiseren moet er vanzelfsprekend wel wat gebeuren! De gemeente wil daarvoor haar rol als regisseur optimaal inzetten. De nota schetst het streefbeeld van de ambities, deze zijn tevens verwerkt in de beleidsspeerpunten.
Beleidsspeerpunten
De koers die de gemeente Loppersum gaat varen om haar streefbeeld en ambities te realiseren zijn verwerkt in negen beleidsspeerpunten. De belangrijkste drie zijn het stimuleren van agrotoerisme, inspelen op ontwikkelingen van bezinnings- en cultuurtoerisme en elkweervoorzieningen. Na vaststelling van deze nota door de gemeenteraad zal met de sector een vertaalslag moeten worden gemaakt tot een concreet uitvoeringsprogramma. De input van de toeristische sector is hierbij essentieel en zal de samenwerking worden gezocht met ondernemers en ketenpartners zoals de VVV.
Klankbordgroep
Tijdens de startbijeenkomst over Recreatie en Toerisme op 9 juni 2011,waarbij het te ontwikkelen beleidsplan centraal stond, hebben elf enthousiaste recreatieondernemers zich aangemeld om zitting te nemen in de klankbordgroep. Zij hebben op deze wijze actief kunnen bijdragen aan dit conceptbeleidsplan. Dit beleidsplan gaat uiteindelijk voor besluitvorming naar de gemeenteraad van Loppersum

Gemeente Loppersum

Geef een reactie