23 februari 2024

Uit de raad december 2011

0

Twee van karakter heel verschillende avonden, deze week de commissie over het milieubeleidsplan en twee weken geleden maakten we ons druk over het onderwijs. In beide gevallen was er eenstemmigheid, ook leuk om daar maar eens melding van te maken.

Eenstemmigheid
De avond van het milieubeleidsplan verliep in grote harmonie. Op die avond had ik de voorzittersrol, dus was het een kwestie van iedereen aan het woord laten komen. Dat was niet zo moeilijk, al was dit typisch een onderwerp waarop de ene partij zich heel nadrukkelijk profileerde en de andere partij dacht dat het wel prima beschreven was zo. We waren het er allemaal over eens dat Loppersum een mooie groene gemeente is, en dat ook moet blijven. Echt confronterend over wat dan wel en niet zou mogen werd het niet. Dat was ook moeilijk, omdat niet alles in onze invloedssfeer ligt. Zo werd er ook over de kolencentrale gesproken, en de toename van het verkeer. Aan dat laatste kunnen we natuurlijk wel iets doen, maar zover hebben we niet door gediscussieerd. Daar zijn we ook weer raadsleden voor.

Onderwijs
Over het openbaar onderwijs en de kleine scholen is de laatste tijd veel te doen. Ouders hebben vooropgelopen om alternatieve plannen te maken, ook in Stedum. Nu er grote onafhankelijk van de gemeente werkende besturen zijn, is het niet gemakkelijk om invloed op de gang van zaken te hebben. Voor een lokale MR (medezeggenschap) zijn er nog wel mensen te vinden, voor de grote MR over 5 gemeenten heen is dat niet zo gemakkelijk. Zo zijn er ook al lang geen bestuursleden meer op voordracht van de GMR benoemd. Nu is dat spijtig, want ouderinvloed is nu heel beperkt. Vanwege het algemeen belang van het onderwijs is aan het college van B&W de opdracht gegeven om naar deze alternatieve plannen te laten kijken door Marenland. Het Integraal HuisvestingsPlan is van tafel, het proces moet opnieuw. Kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs is uitgangspunt. Eens kijken of we als raad nog een beetje invloed kunnen hebben. Scholen sluiten valt onder onze verantwoordelijkheid, we komen dat dan nog wel tegen. Geen gemakkelijk dossier.

Bibliobus
Voorlopig is de bus gered voor Stedum, met een uur per week en boeken op de scholen. Van verschillende kanten is hier aandacht op gevestigd, en die van Sint heeft misschien nog wel het meest geholpen. Een mooi resultaat!

Met vriendelijke groet,
Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie