20 juli 2024

In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. De bedoeling van de WMO is er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Zo ondersteunt de wet bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers, regelt hulp bij het huishouden en draagt zorg voor goede informatie over de hulp en ondersteuning die mensen kunnen krijgen.

Door de WMO wordt de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners.

In de WMO is een belangrijke rol weggelegd voor de burgers. De bedoeling is dat burgers meedenken en meepraten over de plannen die de gemeente maakt. In de gemeente Loppersum is hiervoor een adviesraad WMO ingesteld.

Op dit moment is de adviesraad WMO bezig met het adviseren van de gemeente over het beleidsplan WMO voor de komende vier jaar. Verder houdt de adviesraad zich momenteel bezig met de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Iedere burger die vragen heeft over de WMO of met problemen zit die te maken hebben met de uitvoering van de WMO kan contact opnemen met de adviesraad.  Dit kan schriftelijk (Stationslaan 4, 9919 AB  Loppersum), per e-mail (coba.anninga@hetnet.nl), of telefonisch (0596-571611). U kunt ook contact opnemen met de leden van de adviesraad die in Stedum wonen. Dit zijn Sieta Smit en Margreet Wiersema.

Dit najaar komt de adviesraad WMO op bezoek bij dorpsbelangen Stedum. De adviesraad wil dan graag stil staan bij de ervaringen binnen Stedum met de WMO. Graag nemen wij uw ervaring met de WMO mee in dit overleg. U kunt uw verhaal over de WMO voor 28 september 2010 opsturen (naar Hoofdstraat 14 of per e-mail naar dorpsbelangenstedum@hotmail.com).

U kunt uw ervaring met de WMO ook persoonlijk komen vertellen tijdens de bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 oktober 2010 om 20.30 uur in het Hervorm Centrum. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich opgeven bij dorpsbelangen. Dit kan schriftelijk of per e-mail via bovenstaande adressen, of telefonisch (06-49749359).

Lorette Verment

Voorzitter Dorpsbelangen

 

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie