25 juni 2024

Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Loppersum en Kindcentrum Stedum

0
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 27 maart 2017 de bestemmingsplannen ‘Kindcentrum Loppersum’ en ‘Kindcentrum Stedum’ heeft vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn opgesteld ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw van zowel een kindcentrum in Loppersum als in Stedum.

Inzage

De bestemmingsplannen liggen gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage, van 11 april tot en met 22 mei 2017;

  • De bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl , planidentificatienummer NL.IMRO.0024.01BP0004-VG01 (Kindcentrum Loppersum) en NL.IMRO.0024.03BP0004-VG01 (Kindcentrum Stedum).

Beroep

Bent u het niet eens met de bestemmingsplannen? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 11 april 2017 tot en met 22 mei 2017;
  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
  • als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.
  • Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Verzoek om voorlopige voorziening
Wilt u tegenhouden dat de bestemmingsplannen in werking treden? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie