29 mei 2024

Vestiging voorkeursrecht gemeente in Loppersum en Middelstum

0

De gemeente Loppersum wil voorkomen dat er wordt gespeculeerd met gronden waar in de toekomst kan worden gebouwd. Om te kunnen bouwen heeft de gemeente de bestemmingsplannen Loppersum en Middelstum in procedure gebracht. Omdat de gemeente de betreffende gronden wil verwerven gaat zij nu een besluit nemen waarin eigenaren van (toekomstig) bouwgrond hun perceel als 1e aan de gemeente moeten aanbieden.

De tekst van de officiele publicatie luidt als volgt:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maken op grond van artikel 4, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 6 Wvg op 14 maart 2006 hebben besloten de raad twee voorstellen te doen om op grond van artikel 2 Wvg,  • gronden die gelegen zijn in het uitleggebied te Loppersum, globaal omsloten door de Loppersumse Wijmers, Zwarte Laan, Kwekersweg en de dorpsrand van Loppersum en
  • de gronden die zijn gelegen in het uitleggebied te Middelstum, globaal omsloten door het Boterdiep, aan te leggen rondweg, Tolweg en de dorpsrand van Middelstum aan te wijzen als gronden, waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn.

Ter inzage
De besluiten van burgemeester en wethouders liggen tezamen met de voorstellen aan de raad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en lijsten met daarop de aangewezen percelen, de namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 15 maart 2006 ter inzage op  • het gemeentehuis, afdeling Klant Contact Centrum, Stationslaan 1 te Loppersum,

voor een ieder kosteloos ter inzage, en kunnen voorts worden geraadpleegd bij het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers te Groningen. Het besluit van burgemeester en wethouders is in werking getreden ŽŽn dag na publicatie in de Staatscourant van 15 maart 2006.


Bezwaar en beroep
Op grond van artikel 9a van de Wvg worden de voorstellen aangemerkt als een besluit, zodat daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep openstaat. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van de bekendmaking in de Staatscourant van 15 maart 2006, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.


Zienswijzen
Binnen vijf maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van gronden te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Awb, in de gelegenheid gesteld om v——r 28 april  2006 schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het raadsvoorstel naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk worden gericht aan de raad van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen met de afdeling VROM/Welzijn, de heer A. Dreijer, telefoonnummer: (0596) 575221.


Loppersum, 20 maart 2006.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum.
A. Rodenboog, burgemeester.
Mr. W.P. van Egmond, secretaris

Gemeente Loppersum

Geef een reactie