27 mei 2024

Voorlichting over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

0

Het Platform Gehandicapten Loppersum, het Cli‘ntenplatform Wet Werk en Bijstand (WWB), de gemeente Loppersum en de Samenwerkende Pati‘nten/Consumentenorganisaties Groningen (SPC) nodigen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 11 juli in Hotel Spoorzicht te Loppersum van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur. U bent welkom vanaf 19.15 uur.


 De WMO is een nieuwe wet. In februari 2006 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de invoering van deze wet op 1 januari 2007.


 


Het doel van de WMO is meedoen: iedere burger moet zolang mogelijk meedoen aan alle facetten van de samenleving, hierbij zonodig geholpen door familie, vrienden en/of bekenden. Wanneer dit meedoen beperkt wordt, bijvoorbeeld door ouderdom of handicap, en hulp uit de eigen omgeving niet voorhanden of ontoereikend is, kunnen burgers vanaf 1 januari 2007 een beroep doen op de gemeente.


De invoering van de WMO betekent namelijk dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle voorzieningen en activiteiten die het voor mensen mogelijk maken zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en maatschappelijk te participeren. De wet geeft gemeenten hierbij veel ruimte voor eigen invulling: elke gemeente bepaalt zelf hoe de maatschappelijke ondersteuning wordt georganiseerd. De bedoeling van deze beleidsvrijheid is dat beter maatwerk kan worden geleverd, dat wil zeggen dat lokale voorzieningen kunnen worden afgestemd op lokale behoeften.


 


Belangrijke voorwaarde in de WMO is de betrokkenheid van inwoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties bij de totstandkoming van het gemeentelijke WMO-beleid. Om goed inhoud te kunnen geven aan deze betrokkenheid, zijn de hierboven genoemde organisaties van mening dat u als lokale belangenbehartiger en/of burger goed over de WMO en de rol van burgers ge•nformeerd moet worden.


Daarnaast willen we met u van gedachte wisselen over samenwerking tussen verschillende belangenorganisaties op het gebied van de WMO. Het bundelen van krachten in de gemeente Loppersum is van groot belang, immers ÒSamen staan we sterker!Ó.


 


Iedere burger is van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst en mocht u zich willen inzetten als belangenbehartiger op WMO-gebied, dan kunt u ons dat deze avond laten weten.


 


Deelname is gratis.Opgave voor de bijeenkomst graag voor 7 juli a.s. bij Jannie Scholma van de SPC in Groningen. Telefoon: (050) 5713999, e-mail: j.scholma@spc-groningen.nl 

Gemeente Loppersum

Geef een reactie