20 mei 2024

Voorzichtig positief financieel vooruitzicht

0

Vandaag presenteert het college van Loppersum een sluitende begroting 2012 en een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2016. De begroting 2012 is sluitend, ondanks de financieel economische tegenwind en zonder nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Dit positieve resultaat wordt vooral bereikt door zeer terughoudend te zijn in nieuw beleid en strenge begrotingsdiscipline.

 Omdat Loppersum voorloopt op de uitvoering van het saneringsplan kan in 2012 een bedrag van € 280.000 worden gestort in de reserve voor de uitvoering van het plan. Wethouder H. J. Stoel van financiën daarover: “Met deze meerjarenbegroting voldoen wij aan de artikel 12 voorwaarde dat we met ingang van 2014 weer een sluitende (meer)jarenbegroting hebben zonder rijkssteun.”
Peiler onder beleid
Veel rijksmaatregelen richten zich op bezuinigingen op het sociale beleid en de zorg. In de gemeente worden de gevolgen hiervan direct of indirect het sterkst gevoeld.
Het college wil zich blijven inzetten voor de inwoners zoals is verwoord in het coalitieakkoord: “We voelen ons verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die (nog) niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij. Wij zetten dan ook het huidige sociale beleid voort en zullen niet bezuinigen op het bestaande minimabeleid.“ Dit uitgangspunt blijft een peiler onder het uitvoeren van het beleid in Loppersum.
Kanttekeningen
Er bestaat nog onzekerheid over de financiële gevolgen van een aantal decentralisaties en wijzigingen in het rijksbeleid. Deze gevolgen zijn budgettair neutraal geraamd. Wel zijn extra middelen in de begroting opgenomen om de te verwachten tekorten bij de ISD op te vangen. In het voorjaar van 2012 moet blijken wat het effect is van de stagnatie in de woningmarkt op de grondexploitaties.

Nieuw beleid
De begroting 2012 doet voorstellen voor nieuw beleid op vier onderdelen:

  • Vrijwillige Brandweer Loppersum en Middelstum: aanschaf twee manschappenbusjes en realisatie stallingruimte busje Middelstum,
  • Start Burgernet in de gemeente,
  • Deelname benchmarkonderzoek “Waar staat je gemeente“,
  • Mogelijk meewerken aan nieuwe sportvoorziening in Middelstum (alternatief voor zaal Coendersweg 29).

Interactie met de burger
Op verschillende beleidsterreinen zoekt de gemeente de dialoog met inwoners en andere belanghebbenden. De gemeente blijft de inwoners actief betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van plannen in de openbare ruimte.

Samenwerken andere gemeenten
In het verband van de Eemsdelta verwacht het college in 2012 een gezamenlijke gebiedsvisie. Het gezamenlijke bureau voor Economische Zaken moet een impuls geven aan het uitvoeren van het economisch actieplan. Vanuit het woon- en leefbaarheidsplan zullen antwoorden komen op de wijziging van de samenstelling van de bevolking in deze regio. In het voorjaar van 2012 komen de bevindingen uit van het onderzoek naar een Shared Service Center tussen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
Saneringsplan
Het uitvoeren van het saneringsplan verloopt voorspoedig. Loppersum loopt voor op de planning van het plan. Met deze meerjarenbegroting voldoet de gemeente aan de artikel 12 voorwaarde om met ingang van 2014 weer een sluitende (meer)jarenbegroting te hebben zonder rijkssteun.
Lasten voor de inwoners
De zogenaamde pakketbelasting stijgt in totaal met 2,9 %. In 2011 bedroeg deze stijging eveneens afgerond 2,9%. Hieraan ten grondslag ligt de OZBverhoging met 4,5% en een stijging van de rioolrechten met 4,64%. De afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd.
Procedure
Op maandag 7 november a.s. zijn de begroting 2012 en de meerjarenbegroting aan de orde in de vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie