25 april 2024

Website ISD Noordoost nog niet op orde

0

De ISD Noordoost heeft een eigen website. De informatie die u daarop aantreft is nu nog zeer beperkt. Dit heeft alles te maken met de opstartproblemen die de dienst kent. Over enkele weken wordt verwacht dat de ISD Noordoost over een eigen productencatalogus beschikt. Daarop kunt u dan alle (gerichte) informatie terugvinden hoe u een aanvraag om een uitkering moet aanvragen, welke regelingen er zoal zijn op het sociale vlak.

Wat doet ISD
Per 1 januari 2006 hebben de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum besloten om hun sociale diensten samen te voegen tot de Intergemeentelijke Sociale dienst Noordoost.
ISD Noordoost is het adres voor alleCentraal adres:
ISD Noordoost
Johan van den Kornputplein 10 (in het gemeentehuis)
Delfzijl
Openingstijden balie: Maandag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur.
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag. 9.00-11.00 uur, tel. (0596) 639 350.


Zorgloket in Loppersum
Bent u 65 jaar of ouder, jonger dan 18 jaar of gehandicapt / slecht ter been en doet u een beroep op bijzondere bijstand of een minimaregeling, dan kunt u bij het zorgloket van de gemeente terecht. Dit loket is gevestigd aan de Stationslaan 8 in Loppersum. Geopend van 8.30 tot 12.00 uur.


Werk boven Inkomen
Het motto van de WWB is Òwerk boven inkomenÓ. Dat betekent dat indien iemand  in staat is om te werken, hij of zij moet werken! De uitkering die wordt ontvangen is tijdelijk van aard en niet meer dan een hulpmiddel om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. U bent verplicht om te solliciteren. Als u kunt werken (geheel of gedeeltelijk) moet u zelf actief op zoek naar een baan. Uw contactpersoon bij de ISD of het CWI kan u hierbij verder helpen.


Inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer kunnen voor het aanvragen van een uitkering voor levensonderhoud (WWB, IOAW en IOAZ) terecht bij het • Centrum voor Werk en Inkomen (CWI-Delfzijl), ma. t/m vr. 9.00-12-00 uur, Gevelsteen 12, 9934 LN Delfzijl.

Eerst wordt gekeken of u door vacaturebemiddeling weer in uw eigen levensonderhoud kan voorzien. Als dit niet lukt, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de ISD Noordoost voor verdere afhandeling. De ISD Noordoost neemt dan een beslissing op de aanvraag.


Om te bepalen of u recht heeft op een uitkering voor levensonderhoud is veel informatie nodig. Als u een uitkering nodig heeft, neem dan alvast kopie‘n van uw identiteitsbewijs, bankafschriften, spaarrekening, ontslagbewijs, hypotheek en ziekenfonds mee naar het CWI. 
Dit bevordert een snelle afhandeling. De wettelijke termijn om uw aanvraag af te handelen is acht weken.


 


Andere regelingen voor levensonderhoud
Naast de Wet Werk en Bijstand , Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz) voert de Isd Noordoost ook het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit.


Bijzondere bijstand
De WWB kent naast de verlening van algemene bijstand, ook nog aanvullende vormen van inkomensondersteuning.


Indien noodzakelijke kosten moeten worden gemaakt die naar het oordeel van de gemeente niet uit het inkomen op bijstandsniveau kunnen worden voldaan, bestaat de mogelijkheid voor die kosten bijzondere bijstand te verlenen. De bepaling van de noodzaak is een individuele beoordeling.
Wat voor de ŽŽn noodzakelijk is, hoeft dat voor een ander niet zo te zijn. 


MINIMAREGELINGENLangdurigheidstoeslag
Met de invoering van de WWB is ook een langdurigheidstoeslag ingevoerd voor de meerjarige minima.
Een dergelijke toeslag kan maximaal ŽŽnmaal per jaar (12 maanden) worden verleend. Om in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag moet u aan een aantal voorwaarden hebben voldaan, namelijk: • U dient gedurende een onafgebroken periode van 60 maanden een inkomen te hebben gehad dat niet hoger is geweest dan het bijstandsniveau en geen vermogen te hebben welke meer bedroeg dan het vrij te laten vermogen;
 • U mag in die periode van 60 maanden geen inkomsten hebben gehad uit of in verband met arbeid;
 • U moet in die periode van 60 maanden voldoende hebben getracht arbeid te verkrijgen en te aanvaarden.

 

Regeling schoolgaande kinderen
Voor ouders met schoolgaande kinderen en een inkomen op bijstandsniveau kunt u voor directe en indirecte aantoonbare kosten een bijdrage krijgen.  De vergoeding bedraagt voor • kinderen op de basisschool Û 50,- en
 • voor kinderen t/m 17 jaar op het voortgezet onderwijs Û 100,- 

en zijn bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van (onder meer) schoolfonds, schooltas, sportkleding.


 
Chronische zieken, gehandicapten en ouderen
Als chronisch zieke, gehandicapte en oudere kunt u bijkomende of verborgen kosten hebben, waarin uw inkomen niet voorziet. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld hogere stookkosten reumapati‘nten, extra kledingslijtage voor rolstoelgebruikers, lidmaatschappen van pati‘ntenverenigingen, meerkosten sociale contacten, hulp van familie of vrienden. Het kenmerk van verborgen kosten is dat ze niet direct aan de hand van bonnetjes kunnen worden aangetoond.
Als uw inkomen meer is dan 120% van het bijstandsniveau en een vermogen boven de vermogensgrens, of u verblijft in een door de AWBZ gefinancierde instelling dan komt u niet voor een vergoeding in aanmerking.
De gemeente heeft verder een aantal objectieve maatstaven vastgelegd om vast te kunnen stellen of u tot de doelgroep gerekend kunt worden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, bedraagt de bijdrage  Û 150,- per persoon per jaar. U hoeft geen rekeningen in te leveren.


 
Stimuleringsfonds
Voor het deelnemen aan sociale en culturele activiteiten kan een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds, indien uw inkomen niet meer is dan 120% van de  bijstandsnorm. Het sociale stimuleringsfonds geldt voor sociale culturele activiteiten.
Voor vergoeding komen in aanmerking: • contributies voor sport- en muziekverenigingen;
 • abonnementen voor bibliotheek, zwembad, schouwburg en musea;
 • cursusgeld voor cursussen van het IVAK of wijk- en buurtcentra, dansles, sportschool.

De werkelijke kosten worden aan de hand van kwitanties tot een maximum bedrag per jaar vergoed, afhankelijk van de gezinssamenstelling.
U krijgt 100 % van de kosten vergoed tot een maximum van Û 150,00 per jaar.


 
Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering
De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met Menzis. Als u bij Menzis verzekerd bent voor uw ziektekosten kunt u een beroep op deze voorziening. De voorwaarde is dat • uw (gezins)inkomen niet meer mag bedragen dan 120% van het voor u geldende bijstandsniveau en uw vermogen niet hoger dan hetgeen toegestaan is in de Wwb.

De gemeente betaalt de kosten van deze aanvullende verzekering die u recht geeft op een korting op door u te betalen premies aan Menzis en op extra vergoedingen zoals bijvoorbeeld voor kosten bril, eigen bijdrage thuiszorg. U kunt deze kosten dan rechtstreeks declareren bij Menzis en hoeft daarvoor geen bijzondere bijstand aan te vragen.
Meer informatie en een aanmeldingsmap kunt u krijgen bij de balie van Menzis of bij het zorgloket in het gemeentehuis van Loppersum.


 Schuldhulpverlening
Soms zijn schulden snel gemaakt en lukt het u niet om uw geldzaken op orde te krijgen. Voor het oplossen van dergelijke problemen kunt u zich in verbinding stellen met de • Vokskredietbank Noord Oost Groningen te Appingedam.

Het schuldhulpbureau helpt mensen met het oplossen van problematische schulden. Hulp kan onder andere worden geboden in de vorm van schuldbemiddeling, budgetbeheer en budget-begeleiding. De openingstijden van de Volkskredietbank/Schuldhulpbureau zijn van 9.00-12.00 uur, tel. (0596) 629600. Het adres waar u terecht kunt is: Olingermeeden 1, 9903 ES te Appingedam.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie