22 juli 2024

Werkzaamheden vierde kwartaal 2008 Beheer Openbare Ruimte gemeente Loppersum

0

Het najaar en de winter is een periode waarin de buitendienst van de afdeling Beheer Openbare Ruimte(BOR) van de gemeente Loppersum veel jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Hieronder vindt ueen overzicht van de werkzaamheden die de komende periode worden uitgevoerd:

Algemeen

In de laatste twee weken van december worden preventieve maatregelen getroffen om de jaarwisseling zogoed mogelijk te laten verlopen en de kans op schades aan gemeentelijke eigendommen tot een minimumte beperken. Na de jaarwisseling wordt rommel ontstaan bij de feestelijkheden zo spoedig mogelijkopgeruimd.
U kunt daarbij helpen door schades aan gemeentelijke eigendommen te melden en zelf zo veel mogelijkvuurwerkresten e.d. op te ruimen. Het telefoonnummer van de gemeentelijke servicelijn is 0596-548200

Wegen

Alle bermen langs de wegen en recreatieve fietspaden worden gemaaid en hersteld. Na het maaien worden alle bermplanken terug geplaatst. Ook worden aanliggende sloten schoongemaakt (uitgemaaid) waarmee wordt voldaan aan de keur van het waterschap.
Alle wegen binnen de bebouwde kom worden twee maal gereinigd met een veeg- zuigcombinatie.
Gedeelten van de asfaltverharding op het Jaagpad, de Krewerderweg, de Stadsweg in Garrelsweer en de Garsthuizerweg worden als de weersomstandigheden het toelaten hersteld. Ook worden aan verschillende wegen reparaties uitgevoerd.

De exacte werkzaamheden en als gevolg daarvan de stremmingen worden bekend gemaakt in de
Ommelander Courant en op de website van de gemeente.
Ook wordt onderhoud verricht aan verkeersborden, verwijsborden en straatmeubilair zoals afzetpalen en zitbanken. Deze laatste kunnen voor reparatie tijdelijk worden verwijderd.
Gladheidbestrijding De gladheidbestrijding wordt organisatorisch weer opgestart en vanaf 15 oktober zijn wij paraat in het geval van gladheid op de wegen. De strooiroutes worden in oktober gepubliceerd in de Ommelander Courant en op de website van de gemeente Loppersum.

Riolering

Binnen onze gemeente zijn ongeveer 130 rioolpompen die in deze periode worden onderhouden en schoongemaakt, tevens worden alle kolken (straatputjes) langs de hoofdroutes in de dorpen gereinigd. Ook de ondergrondse bergbezinkbassins worden gereinigd en geïnspecteerd.
De firma Valk + de Groot gaat komend najaar in opdracht van de gemeente de rioolinspecties in Loppersum uitvoeren.

Bruggen en steigers

Een aantal gevaarlijke situaties aan de steigers zullen worden gerepareerd.

Groenvoorzieningen

In het vierde kwartaal wordt onderhoud gepleegd aan de gemeentelijke sportvelden en groenvoorzieningen.
Rond sportveld Zeerijp en de tennisbanen in Loppersum worden een aantal bomen gerooid. Ook aan de Zeedijken in Loppersum worden bomen gerooid en vervangen.
Tijdens de herfst wordt prioriteit gegeven aan het opruimen van het blad op wegen en voetpaden. In de winterperiode vinden vooral snoeiwerkzaamheden aan beplantingen en bomen plaats.
De hagen worden geknipt. In Middelstum, Oosterwijtwerd, Zeerijp en Loppersum worden leilindes gesnoeid.
In Zijldijk aan de Fivelweg worden een aantal plantsoenvakken omgevormd naar gras. Dit is beter te onderhouden en zorgt voor een netter aanzien. Ook worden in ’t Zandt, Garrelsweer en Middelstum plantsoenvakken omgevormd, waarbij oude beplanting wordt vervangen door nieuwe.

Overhangend groen

Geconstateerd wordt dat burgers hun groen laten oversteken boven de gemeentelijke voet- en fietspaden. Ook worden de uitzichthoeken voor het gemotoriseerde verkeer hierdoor belemmerd. Een ieder wordt verzocht het groen terug te snoeien tot op eigen erf. Daar waar sprake is van overlast kunnen bewoners door de gemeente worden aangesproken en opgedragen worden beplanting terug te snoeien.

Begraafplaatsen

Op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt met de beschikbare middelen extra onderhoud gepleegd.
In de herfst is ook op de begraafplaatsen het ruimen van het blad een van de belangrijkste taken. In de winter worden beplantingen gesnoeid. Het snoeien is noodzakelijk om de beplanting voor de toekomst in stand te houden. De hagen worden geknipt, gazons worden bijgemaaid en graskanten gestoken.
Op de begraafplaats van Loppersum wordt komende winter met drastisch snoeien en rooien van
verwaarloosde beplanting en bomen, het versmallen van hagen en het herstel van paden het
onderhoudsniveau verbeterd.

Bouwkunde

Voor de vorstperiode worden bij de zwembaden de technische installaties weer ontkoppeld.
Ook worden onderhoud en inspecties uitgevoerd aan alle overige gebouwen.
Meldingen
Onze buitendienstmedewerkers doen er alles aan om de openbare ruimte van de gemeente Loppersum schoon, netjes en veilig te houden. Mochten er desondanks vragen zijn, naar uw inzicht gevaarlijke situaties zijn ontstaan of andere klachten dan kunt u dit aan ons melden via de servicelijn, bereikbaar op telefoonnummer 0596-548200, waarna wij dit snel en zorgvuldig mogelijk zullen afhandelen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie