21 april 2024

Woonplan Gemeente Loppersum

0

Klik hier voor het Woonplan van Stedum

Het Woonplan is een integrale visie op het wonen in de gemeente en geeft de gewenste verbeteringen aan in de woningvoorraad. Het plan bevat een programma voor de woningbouwopgave (o.a. nieuwbouw, sloop, verkoop, renovatie) en heeft zowel betrekking op de sociale huur als op de particuliere sector. Het programma is tot 2006 concreet uitgewerkt en voor de periode daarna meer indicatief.

Hoe ver is Loppersum?

De Nota Bouwen en Wonen van de provincie stelt dat gemeentelijke woonplannen verplicht zijn voor 2003, ter behoud van het woningbouwcontingent van de gemeente. Het Woonplan van de gemeente Loppersum is in de afgelopen periode voorbereid door een werkgroep met daarin de gemeente Loppersum, woningbouwcorporaties Wierden en Borgen en Marenland en Woonzorg Nederland. Tevens is overleg geweest met de zorginstellingen en is vanuit verschillende hoeken informatie verzameld die van belang is voor het Woonplan.

Nadat het concept ter inzage heeft gelegen voor inspraak en overleg zal de gemeenteraad het plan aangeboden krijgen ter vaststelling.

Belangrijke themaÕs in de gemeente Loppersum

Het concept-Woonplan bevat een aantal belangrijke punten over het wonen:

er is sprake van een flinke nieuwbouwopgave voor de komende jaren (circa 200 woningen);
het accent voor de nieuwbouw ligt op Loppersum en Middelstum. Daarnaast krijgen Stedum en Õt Zandt stimulansen. Incidenteel kan er in kleine kernen gebouwd worden, maar dat moet wel passen in het ruimtelijke beeld;
daarnaast cre‘ert de gemeente voor zichzelf een ÔreservepotÕ om afzonderlijke projecten (bijvoorbeeld door speciale doelgroepen of in dorpsvernieuwingsplannen) te kunnen realiseren;
in enkele kernen (zoals Loppersum, Stedum, Õt Zandt) staan enkele concrete buurtverbeteringsprojecten op het programma. Een nadere uitwerking volgt nog samen met alle betrokkenen;
nieuwe woningbouw moet inspelen op een verscheidenheid aan woonwensen: een sterke behoefte aan woningen die voor ouderen geschikt zijn, een toenemende behoefte aan betaalbare koopwoningen op niet te grote kavels en belangstelling voor huurwoningen (onder meer van starters en kleine gezinnen)
voorts wil de gemeente in overleg met betrokkenen ruimte bieden aan woonruimte voor bijzondere doelgroepen, zoals gehandicapten;
het belang van sociaal en verkeersveilige buurten krijgen extra aandacht;
duurzaam bouwen en zorgen voor een goede kwaliteit van de woningen zijn eveneens belangrijke zaken.
Het beleid uit het Woonplan zal op diverse terreinen en samen met betrokken partijen en overheden worden uitgewerkt en vorm krijgen.

Klik hier voor het Woonplan van Stedum

© Archief www.stedum.com

loppersum.nl

Geef een reactie