26 februari 2024

Binnenkort ontvangt u de WOZ-beschikking. Deze wordt gebruikt voor de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de waterschapsheffing ‘omslag gebouwd’.

De WOZ-waarde is de waarde van uw pand zoals die is vastgesteld per 1 januari 2008. De gemeente heeft de wettelijke verplichting te handelen conform deze peildatum.

De gemeente mag geen rekening houden met in het jaar 2008 opgetreden wijzigingen in het waardeniveau. Het kan zijn dat de WOZ-waarde van uw woning op de beschikking 2009 hoger is dan de actuele marktwaarde van uw woning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Iedereen die de afgelopen twee jaren kwijtschelding heeft gehad, heeft onlangs een verkort verzoek om kwijtschelding ontvangen of ontvangt dit binnenkort. Deze kunt u invullen en aan ons opsturen. U hoeft dus niet te wachten op de definitieve aanslag. Indien u in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en u heeft geen brief ontvangen, kunt u contact op nemen met de afdeling Financiën

Gemeente Loppersum

Geef een reactie